Riziko bradyarytmie; sledujte všechny pacienty kvůli bradykardii po dobu nejméně 6 hodin po první dávce s hodinovým měřením pulzu a tlaku. Před podáním dávky a na konci pozorovacího období pořiďte EKG. Pokud je srdeční frekvence (HR) <45bpm (dospělí), <55bpm (≥12let) nebo <60bpm (10-11let) nebo nově vzniklá AV blokáda 2. nebo vyššího stupně; sledovat až do odeznění, osoby s nejnižší HR po podání dávky by měly být sledovány, dokud se HR nezvýší. Symptomatická bradykardie: zahájit kontinuální monitorování EKG až do odeznění; pokud je nutná farmakologická intervence, pokračovat v monitorování EKG přes noc a postupy monitorování první dávky by se měly opakovat pro 2. dávku. Preexistující srdeční stavy (např. ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu v anamnéze, srdeční zástava nebo symptomatická bradykardie, cerebrovaskulární onemocnění, CHF, nekontrolovaná hypertenze, opakované synkopy, neléčená spánková apnoe, AV blokáda, sinoatriální blokáda), riziko prodloužení QT intervalu (např. hypokalémie, hypomagnezémie, vrozený syndrom dlouhého QT intervalu): po první dávce monitorujte EKG přes noc. Během léčby monitorujte krevní tlak. Zvýšené riziko infekcí (může být fatální). Před zahájením léčby získejte aktuální krevní obraz. Zvažte přerušení léčby, pokud se objeví závažná infekce; pokračujte ve sledování po dobu 2 měsíců po přerušení léčby. Aktivní akutní nebo chronická infekce: nezačínejte léčbu, dokud infekce není vyřešena. Vyšetření protilátek proti viru varicella zoster; před zahájením léčby fingolimodem zvažte imunizaci. Před zahájením léčby zvažte imunizaci proti HPV. Proveďte screening rakoviny (včetně Pap testu). Imunosuprimovaní. Pozastavit a vyhodnotit při prvním příznaku/příznaku progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Diabetes, uveitida v anamnéze: zvýšené riziko makulárního edému. Sledovat zrakovou ostrost a výskyt poruch vidění. Proveďte oftalmologické vyšetření na začátku léčby a po 3-4 měsících od zahájení léčby. Porucha funkce ledvin nebo těžká porucha funkce jater. Před zahájením léčby (např. během 6 měsíců) zjistěte ALT, AST, celkový bilirubin; pravidelně monitorujte až do 2 měsíců po ukončení léčby. Sledujte, zda nedošlo k poškození jater; pokud k němu dojde, léčbu přerušte. Přerušte léčbu, pokud ALT >3násobek referenčního rozmezí s celkovým bilirubinem >2násobek referenčního rozmezí; léčbu neobnovujte, pokud není zjištěna alternativní etiologie. Respirační dysfunkce; v případě potřeby proveďte spirometrii a DLCO. Sledujte, zda po přerušení léčby nedojde k závažnému nárůstu postižení. Malignity. Zvažte tumefaktivní RS, pokud dojde k závažnému relapsu RS během (esp zahájení) nebo po ukončení léčby. Provádějte pravidelné vyšetření kůže (zejm. u rizikových faktorů); sledujte podezřelé kožní léze a v případě jejich výskytu je vyhodnoťte. Před zahájením léčby dokončete všechna očkování u dětí. Starší osoby. Doporučte ženám s reprodukčním potenciálem, aby používaly účinnou antikoncepci během a po dobu 2 měsíců po ukončení léčby. Těhotenství: vyloučit stav před zahájením léčby. Kojící matky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.