A konciliarizmus lényegében egy hamis elmélet az egyház legfőbb tekintélyének birtokosáról. A konciliárius elméletnek is nevezett elmélet a legfőbb joghatóságot a pápától függetlenül cselekvő püspökök általános gyűlésének tulajdonítja, és tagadja azt a pápától és egy valódi ökumenikus zsinattól.

A konciliarizmust néha olyan elméletként határozzák meg, amely egy ökumenikus zsinatnak a pápával szembeni felsőbbrendűségét állítja. Bár ezt a meghatározást évszázadok óta használják, és jelenleg is megtalálható teológiai és kánonjogi szövegekben, jobb elkerülni, mivel az ökumenikus zsinat kifejezést laza értelemben használják benne. Nem létezhet ökumenikus zsinat a pápa aktív részvétele nélkül, legalábbis a zsinat határozatainak jóváhagyása révén. A püspökök gyűlése a pápa nélkül nem ökumenikus zsinat.”

Egy másik, főként jogi szövegekben található meghatározás szerint a konciliarizmus az az elmélet, amely elismeri a pápa ítéletétől való fellebbezést az ökumenikus zsinat ítéletéhez. Ugyanaz az ellenvetés a kifejezés helytelen használatával szemben itt is érvényes, és meg kell jegyezni, hogy a meghatározás a konciliárius elmélet egyik gyakorlati következményét mondja ki, nem pedig a lényegét írja le.

Teológiai elemzés. A cikk a konciliarizmust kritikai elemzésnek vetve alá, annak lényeges elemeit az egyház szerkezetére vonatkozó mai ismeretek hátterével állítja szembe, hogy jobban megértsük ennek az elméletnek a hibáit. A következtetések a konciliarizmus minden formájára érvényesek, mivel minden történelmi megnyilvánulásában elegendő gondolati egység van ahhoz, hogy a különböző iskoláinak közös megközelítése indokolt legyen.

A konciliárius elmélet klasszikus megfogalmazása az 1415-ös konstanzi zsinat ötödik ülésszakának Sacrosancta dekrétumában található:

Ez a konstanzi szent zsinat… kijelenti, hogy mivel a törvény szerint és a Szentlélekben gyűlt össze, és mivel általános zsinat, amely a katolikus és harcos egyházat képviseli, hatalmát közvetlenül Krisztustól kapja; minden személynek, legyen az akár pápai rangú vagy méltóságú, engedelmeskednie kell mindenben, ami a hitet, a jelenlegi skizma meggyökereztetését és Isten eme egyházának általános reformját illeti, annak fejében és tagjaiban.

A zsinati nyilatkozat következő bekezdése kimondja, hogy minden személy, bármilyen állapotú, rangú vagy méltóságú, beleértve a pápát is, bűnbánatnak és büntetésnek van alávetve, ha engedetlennek találják (lásd H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, kiad. A. Schönmetzer 1151, bevezető jegyzet).

Ez és hasonló, idézhető szövegek (pl. ugyanennek a zsinatnak a 39. ülésszakából) azt mutatják, hogy a konciliarizmus alapvető hibája az, hogy a legfőbb joghatóságot a pápától függetlenül cselekvő püspökök általános gyűlésének tulajdonítja. Teológiai szempontból a tévedés a püspöki kollégium téves felfogásából ered: azt feltételezi, hogy ez a kollégium teljes mértékben létezhet, és jogokkal és kötelességekkel bírhat, ha megfosztják a fejétől. Ez nem így van: a katolikus püspöki karnak adott kollektív hatalom csak akkor van jelen közöttük, ha a fej és a tagok, a pápa és a püspökök közötti hierarchikus közösség sértetlen. Ha ez a közösség hiányzik, a püspöki kar kollektív hatalma nem lehet jelen. Ezért a pápától függetlenül cselekvő püspökök általános gyűlése nem lehet valódi ökumenikus zsinat.

A konciliarizmus másik alapvető tévedése a pápa hivatalának félreértelmezése. Krisztus akaratából ő a kulcsok őrzője az Egyházban minden joghatósági jogkör használatához, még az ökumenikus zsinatéhoz is. Ebből következik, hogy nem lehet alávetve a püspökök semmilyen gyülekezetének, hanem inkább ők vannak alávetve neki a felszentelésük és a hierarchikus egyház által rájuk ruházott hatalom használatában. Ezért van a pápának hatalma arra, hogy egyetemes zsinatot hívjon össze, irányítsa annak munkáját és megerősítse határozatait.”

A pápa ítélete ellen a püspökök általános gyűléséhez való fellebbezés joga a konciliarizmus gyakorlati következménye. Mivel ez az elmélet a püspökök általános gyűlését ruházza fel a legfőbb joghatósággal, és megtagadja azt Péter utódjától, logikus, hogy a pápától a püspöktársaihoz való fellebbezés lehetőségét szorgalmazza, akik az egyház legfelsőbb bíróságaként ülnének.

A konciliárius elmélet néhány radikálisabb formájában a képviselet eszméjén alapul. A hatalom tulajdonosa Isten népe, a hívek gyülekezete lenne, amely ezt a hatalmat a püspökökre bízná, a püspökök pedig a maguk részéről a pápára – a visszavonás joga végig fennállna, ha a megbízottak részéről visszaélések történnének. Így a püspököket a hívek képviselőinek tekintik, a pápát pedig mind a hívek, mind a püspökök képviselőjének. Természetesen a püspököknek jogukban állna ítélkezni a pápa felett, és megfosztani őt hivatalától, ha ezt az egyház javára szükségesnek tartanák.”

A képviselet elméletének hibája, hogy az egyház szerkezetét úgy fogja fel, mintha az egy politikai közösség lenne. Bár igaz, hogy egy államban a polgárok a politikai hatalom forrása, és ők bízzák azt a kormányra, mégis téves az Egyházat demokratikus intézményként felfogni. Krisztus minden joghatósági jogkört a püspököknek adott, és közülük egyet, Péter utódját, az egész Egyház egyetemes püspökévé tette, akinek hatalma van az összes többi felett.”

Az Egyház hirdetményei. A konciliarizmus tévedését már többször elítélték, de az Egyház szerkezetének magyarázatában mutatkozó tanbeli hiányosságait nem az elítéléseken keresztül lehet a legjobban látni, hanem az egyházi tanítóhivatal által az Egyház hatalmáról tett pozitív kijelentések figyelembevételével.

az i. vatikáni zsinat az egyházról szóló dogmatikus konstitúciójában, a Pastor aeternusban (Enchiridion symbolorum 3050-75) meghatározta a pápa teljes és legfőbb joghatósági jogkörét az egyetemes egyház felett, mind a hit meghatározásában, mind a gyakorlati jogalkotásban. Ezt a hatalmat a zsinat rendes és közvetlen hatalomnak nyilvánította, amely minden egyházra, annak pásztoraira és híveire kiterjed. Mivel ez a meghatározás összeegyeztethetetlen minden olyan konciliárius elmélettel, amely elismeri a püspöki gyűlésnek a pápával szembeni felsőbbrendűségét és a pápa ítélete ellen a püspökökhöz való fellebbezés lehetőségét, a konciliarizmust mint a katolikus hittel összeegyeztethetetlent ki kell zárni.

A II. vatikáni zsinat az Egyházról szóló dogmatikus konstitúciójában, a Lumen gentiumban leírja az Egyház belső felépítését, és azt állítja, hogy a tagok és a püspöki testület feje között állandó egység van. Világosan kimondja és hangsúlyozza, hogy a tagok részt vesznek a püspöki testület testületi hatalmában, de csak akkor, ha és amennyiben hierarchikus közösségben vannak annak fejével. Ebből következik, hogy a püspökök gyűlése a pápa nélkül erőtlen lenne.

Végezetül mindkét vatikáni zsinat kizárja a képviselet minden elméletét az egyház kormányzásában. A joghatóság hatalmát, a nyáj táplálásának és kormányzásának jogát és kötelességét nem a hívek birtokolják, hanem személyesen a püspököknek, a püspöki kollégiumnak mint testületi egységnek és Krisztus helytartójának, a pápának adták. Hatalmukat Istentől kapták, a hívek közvetítése nélkül. Hatalmuk birtokában Isten, nem pedig a gyülekezet megbízottjai. Hatalmukat azonban Isten népének javára kell használniuk. Ha néha az egyház képviselőinek nevezik őket, ez a kifejezés csak laza értelemben vonatkozhat rájuk; nem jelentheti azt, hogy hatalmukat alattvalóiktól kapják.”

A konciliarizmus kifejezett elítélései közül talán a legfontosabb dokumentum az Exsecrabilis bulla, amelyet II. Pius 1460-ban hirdetett ki. Enea Silvio de’ Piccolomini (II. Pius) korábbi életében, mielőtt pappá szentelték volna, a konciliarizmus lelkes híve volt. Pápaként elítélte azt, tévesnek és utálatosnak nevezve azt a tanítást, amely elismeri a pápai ítéletből az egyetemes zsinathoz való fellebbezés jogosságát (Enchiridion symbolorum 1375).

Az egyház hozzáállása a konciliarizmushoz II. Pius óta nem változott. Ma az Egyházi Törvénykönyv több kánonjában is tükröződik. “A római pápa ítélete ellen nem lehet ökumenikus zsinathoz fellebbezni” (228.2. c.). Aki ilyen fellebbezéssel próbálkozik, azt kiátkozzák, és eretnekség gyanújába keveredik (2332. c.), az egyházi bíróságokról szóló fejezet pedig az 1556. c.-vel kezdődik: “Az Elsőszék nem tartozik semmilyen bíró alá”. Ezek a gyakorlati rendelkezések egy mély tanbeli meggyőződés megnyilvánulásai.

Téves lenne azonban azt a következtetést levonni, hogy azok a teológusok, akik a konciliáris elméletet annak valamelyik történelmi formájában elfogadták, mind formális eretnekek voltak. Néhányan közülük nagy szellemi nagyságú és intellektuális integritással rendelkező személyek voltak, akik aggódva keresték koruk problémáinak megoldását. Nem találták meg a helyes megoldást, és a katolikus hittől idegen elméletet fogadtak el, de nem szabad elfelejteni, hogy nem rendelkeztek olyan teológiai fegyvertárral, mint ma, és hogy bizonyos mértékig úttörők voltak az Egyház titokzatos természetének tanulmányozásában.

Vö. még: konciliarizmus (története); általános (ökumenikus) zsinatok, története; általános (ökumenikus) zsinatok, teológiája; a pápa primátusa.

Bibliográfia: Vatikáni zsinat, Lumen gentium, Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 5-71. h. jedin, Lexikon für Theologie und Kirche, szerk. j. hofer és k. rahner (Freiberg 1957-65) 6:532-534. g. alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella chiesa universale (Róma 1964). b. tierney, Foundations of the Conciliar Theory (Cambridge, Eng. 1955). v. martin, “Comment s’est formée la doctrine de la supériorité du concile sur le pape,” Revue des sciences religieuses 17 (1937) 121-143, 261-289, 405-427.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.