En analys av förhållandet mellan generationsstatus, eller migrationserfarenhet, och droganvändning bland tonåringar drar nytta av ett naturligt experiment – puertoricanernas migration till det amerikanska fastlandet och deras invandring tillbaka till ön. Även om forskare har studerat olika källor till variation i tonåringars drogvanor är det få som har undersökt samma etniska grupps erfarenheter av drogvanor i olika sociokulturella miljöer. Den här studien fokuserade på narkotikamissbruket hos fyra grupper av puertoricanska ungdomar med olika generationsstatus i två olika miljöer – New York City och San Juan, Puerto Rico. De grupper som undersöktes i New York City var: New York Ricans (puertoricaner födda i New York City) och New York-migranter (puertoricanska ungdomar födda på ön). De två grupper som identifierades i Puerto Rico var: Puertoricanska öbor (ungdomar som aldrig hade bott utanför Puerto Rico) och puertoricanska invandrare (New York-födda ungdomar med puertoricanska föräldrar vars familjer hade återvänt för att bo på ön). I den här studien antogs det att ju mer de olika generationsgruppernas upplevda miljödimensioner har egenskaper som gynnar narkotikamissbruk, desto större kommer gruppernas narkotikamissbruk att vara. Analysen bekräftade att de fyra grupperna av puertoricanska ungdomar var mer involverade i narkotikamissbruk än deras exponering för ett värdsamhälle, New York City, som har en högre prevalens av narkotikamissbruk bland ungdomar än ursprungskulturen, Puerto Rico. Dessutom konstaterades det att ju längre New York-migranterna bodde i New York City, desto större var deras narkotikamissbruk. Man undersökte också vilken roll olika andra sociodemografiska faktorer (dvs. kön, betygsnivå, familjestruktur och socioekonomisk status) spelar i förhållande till ungdomars narkotikamissbruk. Två viktiga villkorliga förhållanden dokumenterades. För det första varierade effekten av hur länge man bott i New York City med tonåringens kön, med högre risk för narkotikamissbruk för kvinnliga invandrare. För det andra var socioekonomisk status förknippad med puertoricanska ungdomars narkotikamissbruk i undergrupperna i New York City, men inte bland eleverna i Puerto Rico.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.