Vänskaper bildas, utvecklas och upplöses ibland med tiden hos individer i alla åldrar. Längden och varaktigheten av de olika faserna i en vänskap varierar mellan individer och omständigheter.

Formationsfasen i en vänskap är övergången från främlingar till bekanta till vänner. Under denna fas deltar individer i interaktioner för att lära känna varandra och för att skapa det affektiva band som kännetecknar en vänskap. Både ungdomar och vuxna har en tendens att bilda vänskap med andra som liknar dem. Redan små barn attraheras av jämnåriga i samma ålder och kön. Likhet i fråga om beteendeegenskaper och aktivitetspreferenser blir allt viktigare i mellanstadieåldern. När människor går in i tonåren och vuxenlivet kan likheter i fråga om attityder, värderingar och övertygelser samt gemensamma intressen och aktiviteter utgöra grunden för att bilda vänskapsband. Vuxna är till och med mer benägna än ungdomar att bilda vänskapsband med personer som liknar dem själva när det gäller variabler som kön, ålder, ras och social status.

Varför spelar likhet en roll vid bildandet av vänskapsband? Miljövariabler är en förklaring till individers tendens att bilda vänskapsband med personer som liknar dem själva. Barn och vuxna tillbringar ofta tid med andra som är som de själva; därför har de större möjligheter att bilda vänskapsband med liknande personer. Bland barn och vuxna är till exempel de som bor i samma bostadsområde typiskt sett likartade när det gäller socioekonomisk status eller etnicitet. Kamrater som barn möter i skolan har sannolikt liknande utbildningsstatus, prestationsnivå och utbildningsmål, särskilt när de blir äldre och tilldelas eller väljer klasser på grundval av sina akademiska framgångar. På samma sätt träffar och bildar vuxna ofta vänskapsband med kollegor på jobbet som sannolikt har liknande utbildningsnivå och socioekonomisk status.

Barn och vuxna som utvecklar vänskapsband genom sociala klubbar eller grupper delar vanligen minst en aktivitet eller ett värde, t.ex. ett intresse för en viss verksamhet eller en politisk åsikt. Individuella egenskaper spelar också en roll när det gäller att förklara varför människor ofta väljer att bilda och upprätthålla vänskapsband med personer som liknar dem själva. Individer kan tycka att det är lättare att interagera med andra som liknar dem i fråga om personlighet, beteenden, värderingar och attityder, vilket underlättar ytterligare interaktioner och den efterföljande utvecklingen och upprätthållandet av en vänskap. Det finns således starka belägg för ordspråket att fåglar av samma fjäderfä flockas tillsammans och få belägg för att motsatser attraherar varandra.

Vänskapens underhållsfas innebär att man engagerar sig i interaktioner som tjänar till att upprätthålla relationen. Vänner engagerar sig i en rad olika beteenden för att upprätthålla relationen, t.ex. dela intressen, göra rekreations- eller fritidsaktiviteter tillsammans och utbyta stöd och råd. Vänner har vanligtvis samtal om ämnen som familjefrågor, andra interpersonella relationer och dagliga aktiviteter. Frekvensen av interaktioner mellan vänner är en central faktor som avgör om man lyckas upprätthålla en vänskap. Med andra ord är vänskapsrelationer inte stationära, utan det krävs interaktioner för att upprätthålla en vänskap. Bekvämlighet är kanske den viktigaste faktorn för hur ofta vänner interagerar med varandra. Det är således lättare att upprätthålla vänskap med personer i närheten (t.ex. grannar) än med personer långt borta (t.ex. långväga vänner).

En av de mest anmärkningsvärda skillnaderna mellan en vänskap under utveckling och en nära vänskap är det ömsesidiga affektiva bandet. När individer övergår till att bli närmare vänner utvecklas det som började som en ömsesidig gillande av varandra vanligtvis till en starkare betoning på ömsesidig självutlämning, intimitet och känslomässigt stöd. Hur nöjda individer är med det stöd och sällskap de får av en vän är en viktig faktor som avgör deras investering och hur mycket de anstränger sig för att upprätthålla vänskapen. Intressant nog är det så att när ett känslomässigt band av en viss grad väl har etablerats är det snarare kvaliteten än kvantiteten på interaktionerna som avgör om man lyckas upprätthålla en vänskap. Med andra ord behöver vänner som har en lång historia och som har etablerat ett starkt affektivt band kanske inte interagera särskilt ofta för att upprätthålla sin vänskap.

Om den gemensamma tillfredsställelsen i relationen är en del av upprätthållandet av vänskap, är en annan viktig komponent att hantera och lösa konflikter. Även om mängden och intensiteten av konflikter varierar mellan enskilda vänskapsrelationer uppstår konflikter i de flesta vänskapsrelationer. I allmänhet är konflikter sällsynta i de tidiga skedena när en vänskap bildas, men tenderar faktiskt att öka när individerna blir närmare vänner med tiden. Vissa bevis tyder på att konflikter kan bidra till att stärka det känslomässiga bandet mellan vänner. Eftersom konflikter innebär att man avslöjar sig själv och blottar sina egna sårbarheter kan framgångsrika förhandlingar om meningsskiljaktigheter som uppstår mellan vänner faktiskt främja ett ökat förtroende.

Om vissa vänskapsrelationer kommer att upprätthållas på obestämd tid eller för evigt, kommer andra att upplösas eller brytas upp. Vänskapsrelationer upplöses av flera olika anledningar och under flera olika omständigheter. Ibland kan upplösningen tillskrivas omständigheterna; en vän kan flytta bort och kontakten blir svårare att upprätthålla. Ibland upphör vänskapen plötsligt. Till exempel kan vännerna ha en stor oenighet som inte löses. Vänskapsrelationer kan också upphöra gradvis. Under vissa omständigheter har vännerna mindre gemensamt med tiden eller känner sig mindre stödda av varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.