Demosthenes (384/383-322): Atheens politicus, beschouwd als de grootste redenaar van de Oudheid.

Demosthenes
Demosthenes

Tijdens de vierde eeuw waren de Griekse steden nog meer verdeeld dan in de vijfde eeuw, toen de Peloponnesische Liga en de Delische Liga de Griekse wereld enige schijn van orde hadden gegeven. Tijdens de Peloponnesische Oorlog (431-404) begon het Perzische goud echter een rol te spelen en dit was meestal voldoende om te zorgen voor een eindeloze reeks oorlogen tussen de “Yaunâ”. Intussen was Macedonië door koning Filips II verenigd, won aan kracht en was na 346 duidelijk de sterkste macht in Europa.

De Atheense politicus Aeschines (c.390-c.315) probeerde er het beste van te maken. Naar zijn mening was de beste manier om de Atheense onafhankelijkheid te beschermen een vreedzame coëxistentie met Macedonië. Een oorlog kon niet gewonnen worden. Achteraf weten we dat dit de juiste lezing van de tekenen des tijds was, maar niet iedereen was het daarmee eens. Aeschines’ voornaamste tegenstander was de redenaar Demosthenes, die weerstand voorstelde tegen het Macedonische imperialisme.

Zijn vader was wapenproducent geweest en stierf in 377, het familiefortuin nalatend aan zijn zes of zeven jaar oude zoon. Zijn moeder voedde hem op, terwijl familieleden en vrienden voor het geld zorgden. Volgens Demosthenes hadden zij het in feite gestolen, en hij beschuldigde hen dan ook zodra hij oud genoeg was. De voogden werden veroordeeld in wat een beroemde rechtszaak werd. Er is echter iets vreemds aan het incident. Demosthenes had spreekonderricht gekregen van een man die Iasus heette; zelfs als hij het gratis deed, moet Demosthenes voldoende tijd hebben gehad om bij hem te zijn, wat alleen maar kan betekenen dat hij rijker was dan hij wilde toegeven, en dat kan weer alleen maar betekenen dat de voogden niet heel veel hadden verduisterd.

Demosthenes zette zijn studie voort in de school van Isocrates, een van de grootste redenaars van het midden van de vierde eeuw. Verhalen over een studie aan de Academie van Plato zijn waarschijnlijk latere verzinsels.

Philip II
Philip II

Demosthenes’ carrière als specialist op het gebied van internationale betrekkingen begon in 355, maar het kostte hem een paar jaar om zijn rol te vinden als aartsvijand van de Macedonische koning Filips II, die hij correct had geïdentificeerd als de grootste bedreiging voor de Atheense autonomie, en waarvan hij -onjuist- dacht dat hij kon worden verslagen. In 351 waarschuwde Demosthenes zijn medeburgers tegen samenwerking met het noordelijke koninkrijk, in een redevoering die bekend staat als de Eerste Filippiek. Andere Philippieken zouden volgen, en de uitdrukking “philippiek” is sindsdien spreekwoordelijk.

Over het algemeen was Demosthenes’ beleid er een van regelrechte confrontatie. Toen de stad Olynthus in 349 om hulp vroeg, pleitte hij voor snel en massaal ingrijpen, maar de Atheners konden slechts langzaam en met onvoldoende troepen reageren, zodat de stad in 348 viel. Zelfs deze kleine interventie lijkt Athene te hebben uitgeput, dat nog herstellende was van de verliezen die het had geleden tijdens de Sociale Oorlog (357-355).

Demosthenes wist wanneer hij moest onderhandelen. In 347/346 maakten hij en Aeschines deel uit van de ambassade bij koning Philips die het verdrag sloot dat bekend werd als de Vrede van Philocrates. >Een van de voorwaarden van dit verdrag was de overgave van Amphipolis aan Macedonië, iets wat de meeste Atheners onaanvaardbaar vonden.

>Demosthenes begon zich onmiddellijk van het verdrag te distantiëren, en in 343, toen duidelijk was geworden dat heronderhandeling onmogelijk was, beschuldigde hij Aeschines van zijn gedrag tijdens de onderhandelingen, waarbij hij beweerde dat hij steekpenningen van de koning had aangenomen. De beschuldiging was waarschijnlijk onwaar, maar Demosthenes was populair. Uiteindelijk werd Aeschines alleen vrijgesproken omdat hij werd gesteund door de militaire leider Phocion en de redenaar Eubulus.

Artaxerxes III Ochus
Artaxerxes III Ochus

Demosthenes ging door met het voorbereiden van zijn land op een oorlog met Macedonië, die volgens hem onvermijdelijk was. Hij stelde een nieuwe “Hellenistische Liga” voor, zoals die ooit tegen de Perzische koning Xerxes had gestreden, maar nu gericht tegen het Macedonische gevaar. Hij pleitte ook voor nauwe samenwerking met Xerxes’ nazaat, koning Artaxerxes III Ochus, die Demosthenes prachtige geschenken stuurde. In nieuwe Philippische redevoeringen spoorde de redenaar de Atheners aan op te staan en zich voor te bereiden op een gevecht.

De oorlog werd uiteindelijk verklaard in de herfst van 340, toen de Macedonische koning Perinthus en Byzantium had belegerd en de Atheense voedselvoorziening bedreigde. Demosthenes stelde een hervorming van het belastingsysteem voor om meer geld bijeen te brengen voor de zeemachtpolitiek, maar de oorlog zou niet op zee beslist worden. In augustus 338 werd een verenigd leger van Atheners en Thebanen verslagen bij Chaeronea door koning Filippos en zijn zoon Alexander. Gedurende de volgende weken bereidde Demosthenes alles voor op de belegering van Athene, maar de Macedonische kroonprins kwam als onderhandelaar naar Athene en bood redelijke vredesvoorwaarden aan, die de Atheners aanvaardden.

In 337 sloten zij zich aan bij de Corinthische Liga. Dit was in feite de Helleense Liga die Demosthenes ooit had voorgesteld, maar nu voorgezeten door Filips, die alle Griekse stadstaten in één bondgenootschap wilde verenigen. Samen zouden zij het Achaemenidische Rijk aanvallen, waar een opvolgingscrisis gaande was. Filips stuurde zelfs zijn vertrouwde generaal Parmenion naar Azië, maar deze heeft zich nooit aangesloten bij de panhelleense oorlog tegen de Perzen zelf, want hij werd in oktober 336 vermoord. Demosthenes kondigde de moord aan tijdens een vergadering van de Atheense vergadering, gekleed alsof hij een feest wilde bezoeken.

In de weken daarna drong de Griekse huurlingenleider Memnon van Rhodos, die aanvoerder was in het Perzische leger, het leger van Parmenion terug, en Demosthenes opende onderhandelingen met Attalus, de medeaanvoerder van Parmenion en een bekende persoonlijke vijand van de nieuwe koning van Macedonië, Alexander. Voordat Attalus echter een opstand kon ontketenen, doodde Parmenion hem.

Maar Demosthenes was nog niet aan het eind van zijn krachten. Hij stuurde Perzisch geld naar Thebe, dat in de zomer van 335 in opstand kwam tegen koning Alexander. De nieuwe Macedonische leider marcheerde naar het zuiden en plunderde de oude stad voordat deze versterkingen had ontvangen. Athene werd gedwongen excuses te maken en een officiële ambassade feliciteerde hem met zijn toetreding, “een beetje laat”, zoals de historicus Arrianus van Nicomedia droogjes opmerkt.

Aeschines
Aeschines

Hoewel Demosthenes’ beleid Athene te gronde had gericht, bleef hij populair, en zijn beleid om Alexanders veldtocht in Azië niet al te enthousiast te steunen werd alom onderschreven. Een verder onbekend politicus genaamd Ctesiphon stelde zelfs voor om Demosthenes een gouden krans aan te bieden. Aeschines was hiertegen en klaagde Ctesiphon aan als de auteur van een onwettige maatregel, wat een juiste beoordeling van het voorstel schijnt te zijn geweest. Deze beroemde rede heet Tegen Ctesiphon (meer…).

Demosthenes’ nog beroemdere tegenrede Over de kroon overtuigde echter iedereen ervan dat Aeschines’ beschuldigingen louter formaliteiten waren. Demosthenes presenteerde zichzelf als de ware patriot, zei dat al zijn daden door velen waren gesteund, en impliceerde dat de Atheners, als zij hem schuldig bevonden, in feite zichzelf veroordeelden. Dit veranderde het proces in een plebisciet over de recente Atheense politiek. Zijn toespraak, die beschouwd werd als de beste toespraak van de beste redenaar van Griekenland, was een triomf en in een vijandig, anti-Macedonisch klimaat (de Spartaanse koning Agis III bereidde zich voor op een oorlog tegen de Macedoniërs), werd Aeschines beboet en trok hij zich terug in ballingschap in Klein-Azië (330).

Alexander de Grote. Portret van Delos
Alexander de Grote. Portret van Delos

De politiek van koning Alexander werd steeds autocratischer, en in 324 waren er wijdverbreide geruchten dat zijn onderkoning Antipater, die was achtergebleven om de Grieken in de gaten te houden, in Macedonië zelf in opstand wilde komen. Alexanders decreet over de ballingen veroorzaakte nog meer onrust in Griekenland, en tegelijkertijd vluchtte een hoveling van Alexander, Harpalus genaamd, naar Griekenland met een immense hoeveelheid geld.

Alexanders verzoek om goddelijke eer te ontvangen nam de problemen niet weg. Demosthenes antwoordde met de beroemde opmerking dat wat hem betrof Alexander vereerd mocht worden als zoon van Zeus, “en ook als zoon van Poseidon, als hij dat wil”. Demosthenes begon opnieuw aan een oorlogspolitiek, en hoewel hij fouten schijnt te hebben gemaakt en kort verbannen werd omdat hij niet succesvoller was geweest, kwam er inderdaad een Griekse opstand toen Alexander op 11 juni 323 in Babylon stierf (de Lamian-oorlog).

De redenaar keerde terug naar Athene, en probeerde opnieuw een panhelleense opstand tegen Macedonië te organiseren. Een tijdlang hadden de Grieken inderdaad succes, maar na een jaar van oorlog zegevierden de Macedoniërs uiteindelijk in de slag bij Crannon. Na deze nederlaag werd Demosthenes opnieuw veroordeeld door de Atheners, en pleegde hij zelfmoord.

Demosthenes is altijd beschouwd als de grootste redenaar uit de Oudheid, en het is niet overdreven te stellen dat zijn dood het einde betekende van de Griekse politieke redevoering. Veel van zijn redevoeringen zijn bewaard gebleven, omdat in de derde eeuw een eerste wetenschappelijke editie werd gemaakt (door Callimachus van Cyrene).

Literatuur

Plutarch’s Life of Demosthenes is beschikbaar bij LacusCurtius.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.