Risk för bradyarytmi; observera alla patienter för bradykardi under minst 6 timmar efter första dosen med pulsmätning och blodtrycksmätning varje timme. Ta fram EKG före dosering och i slutet av observationsperioden. Om hjärtfrekvens (HR) <45bpm (vuxna), <55bpm (≥12år) eller <60bpm (10-11år), eller nytillkommet AV-block av 2:a graden eller högre; övervaka tills upplösning, de med lägst HR efter dosering ska övervakas tills HR ökar. Symtomatisk bradykardi: påbörja kontinuerlig EKG-övervakning tills det är löst; om farmakologisk intervention är nödvändig, fortsätt EKG-övervakning över natten, och övervakningsprocedurerna för första dosen ska upprepas för andra dosen. Förekommande hjärtsjukdomar (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, anamnes på MI, hjärtstillestånd eller symtomatisk bradykardi, cerebrovaskulär sjukdom, CHF, okontrollerad hypertoni, återkommande synkope, obehandlad sömnapné, AV-block, sinoatrialt block), risk för QT-förlängning (t.ex. hypokalemi, hypomagnesemi, medfött lång-QT-syndrom): övervaka EKG över natten efter första dosen. Övervaka blodtrycket under behandlingen. Ökad risk för infektioner (kan vara dödlig). Skaffa nyligen utförd CBC innan behandlingen påbörjas. Överväg att avbryta behandlingen om allvarlig infektion utvecklas; fortsätt övervakningen i 2 månader efter utsättning. Aktiv akut eller kronisk infektion: påbörja inte behandlingen förrän infektionen är avklarad. Testa för antikroppar mot varicella zoster-virus; överväg immunisering innan fingolimod påbörjas. Överväg HPV-immunisering före initiering. Utför cancerscreening (inklusive Pap-test). Immunsupprimerade. Avvakta och utvärdera vid första tecken/symtom på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Diabetes, historia av uveit: ökad risk för makulaödem. Övervaka synskärpa och för synstörningar. Gör oftalmisk undersökning vid baslinjen och 3-4 månader efter behandlingsstart. Njur- eller allvarlig leverfunktionsnedsättning. Skaffa ALT, AST, totalt bilirubin före initiering (t.ex. inom 6 månader); övervaka regelbundet fram till 2 månader efter avslutad behandling. Övervaka för leverskada; avbryt om detta inträffar. Avbryt behandlingen om ALT >3 gånger referensintervallet med totalt bilirubin >2 gånger referensintervallet; återuppta inte om ingen alternativ etiologi fastställts. Andningsdysfunktion; erhålla spirometri och DLCO vid behov. Övervaka för allvarlig ökning av funktionsnedsättning efter behandlingsavbrott. Maligniteter. Överväg tumefactive MS om allvarligt MS-recidiv inträffar under (esp initiering) eller efter avbrytande. Utför periodisk hudundersökning (särskilt vid riskfaktorer); övervaka misstänkta hudförändringar och utvärdera om de observeras. Komplettera alla vaccinationer hos barn före initiering. Äldre. Rådge kvinnor med reproduktiv potential att använda effektivt preventivmedel under och i 2 månader efter utsättning. Graviditet: uteslut status före initiering. Ammande mödrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.